1398/12/25 یکشنبه

نتایج و اثرات درآمد خانواده و مراحل چرخه زندگی بر دارایی مالی

این مطالعه اثرات درآمد و متغیرهای چرخه زندگی بر روی مالکیت از ده خانواده دارای دارایی های مالی، با استفاده از بررسی در سال 1989 از دارایی مصرف کننده را ارزیابی کرده است.

نتایج و اثرات درآمد خانواده و مراحل چرخه زندگی بر دارایی مالی
این مطالعه اثرات درآمد و متغیرهای چرخه زندگی بر روی مالکیت از ده خانواده دارای دارایی های مالی، با استفاده از بررسی در سال 1989 از دارایی مصرف کننده را ارزیابی کرده است.
برگشت نمطقی و محاسباتی نشان داد که متغیرهای چرخه زندگی مانند سن سرپرست خانواده – وضعیت تاهل – وضع استخدام و وجود فرزند بر مالکیت 11  دارایی تاثیر می گذارد. 
نتایج استفاده می شوند تا سناریوهای متفاوت چرخه زندگی خانواده ها را بسازند تا برنامه تحصیلی در برنامه ریزی مالی و مشاوره ای ارتقا دهند. 
در سرتاسر چرخه زندگی، خانواده با بسیاری از کارها و مسائل مالی – مشکلات و چالش ها مواجه خواهند شد.
خانواده ها از انواع دارایی های مالی برای اهداف گوناگون استفاده می کنند. 
بسیاری از دارایی های مالی مانند حساب چک ها توسط بیشتر خانواده ها بررسی می شوند. 
در حالی که دیگر دارایی ها مانند سرمایه (موجودی) توسط اقلیت خانواده ها نگه داشته می شوند. 
مصرف کنندگان الگوهای پس انداز و اوراق بهادار گوناگونی دارند.
این تحقیق تاثیر مرحله چرخه زندگی و درآمد را بر روی نسبت های مالکیت 11 دارایی مالی بررسی می کند. 
این مطالعه ابتدا از یک فرآیند پیشنهاد شده توسط Derrick و Lehfeld استفاده می کند تا اثرات چرخه زندگی خانواده و درآمد را بر روی مالکیت دارایی مالی خانواده ارزیابی می کند. 
پس یک روش شبیه سازی را به کار می برد تا سناریوهای چرخه زندگی را ایجاد کند تا عوامل مرتبط با مالکیت دارایی مالی را نشان دهد. 
طرح بی نظیر تحقیق و بررسی مطالعه به شاغلین و مربیان این اجازه را می دهد تا بفهمند که چگونه مراحل چرخه زندگی خانواده و منابع مالی بر میزان مالکیت دارایی مالی اثر می گذارد. 

بررسی ادبیات تحقیق

مطالعات بر روی پس انداز مصرف کننده و تخصیص دارایی، پس انداز و تخصیص دارایی دو مفهوم متفاوت هستند.
در این مطالعه، این دو مفهوم فرض می شوند تا به روش زیر با هم مرتبط باشند. 
فرض کنید که پس انداز مصرف کننده و تخصیص دارایی دو مرحله متوالی در یک پروسه تصمیم گیری هستند مصرف کنندگان ابتدا تصمیم می گیرند که آیا پس انداز کنند یا خیر.
اگر تصمیم گیند که پس انداز کنند پس توجه می کنند که چگونه پس انداز کنند (تخصیص  دارایی)
تمرکز این مطالعه این است تا الگوهای رفتار مالکیت دارایی مالی را ارزیابی کند، بررسی ادبیات بر روی بررسی های تجربی پس انداز مصرف کننده و تخصیص دارایی متمرکز می شود.

چرخه های زندگی خانواده به عنوان متغیرهای مستقل

مفهوم چرخه زندگی خانواده (FLC) ابتدا Rowntree به عنوان یک روش استفاده شد تا الگوها فقر را در انگلستان مطالعه کند. 
به طور رایج محققان در جامعه شناسی، روان شناسی، بازاریابی و اقتصاد مصرف کننده از این مفهوم استفاده می کنند تا تنوع موضوعات خانواده مصرف کننده را ارزیابی کنند. 
Krecker بحث مفصلی را دربارع مفهوم چرخه زندگی بر تاریخ – مفاهیم و کاربردهای آن در علوم اجتماعی ارائه دادند. 
مفهوم FLC همراه با دو بعد از اقتصاد مصرف کننده و بازاریابی توانایی آن گسترش و توسعه یافته است تا سهم بزرگ جمعیت را در مراحل چرخه زندگی خانواده تعیین کند و قدرت آن را تا مقوله های پرمعنی خانواده در میان رفتار مصرف، مصرف کنندگان آمریکایی در توانایی توصیفی آن به عنوان یک متغیر مستقل مشخص کند. 
محققانی از رشته های مختلف با عقاید گوناگون، تقسیمات گوناگونی از مراحل FLC با توجه به سن سرپرست، وضعیت تاهل، وضعیت بازنشستگی و سن فرزندان ایجاد کرده اند.

روش پژوهش

این مطالعه داده هایی را از بررسی 1989 دارایی های مصرف کنده استفاده کرده است.
بررسی توسط هیئت حفاظت فدرال و چندین آژانس فدرال دیگر حمایت می شود و توسط مرکز تحقیق بررسی دانشگاه میشیگان کنترل شد.
مجموعه داده 3143 مشاهده شده دارد که 2277 توسط روش های استاندارد چند مرحله ای نمونه گیری احتمالی منطقه ای از 48 ایالت مجاور و بقیه 866 خانواد در این بررسی با استفاده از داده مالیات به خانواده های ثروتمند بیش از نمونه انتخاب شدند. 
همه مشاهدات در آنالیز شامل شدند. 
یک روش انتساب چندگانه استفاده شد تا 1989 فایل داده را ایجاد کند که شامل 8 مجموعه داده بود. 
در این مطالعه هر یک از 5 مجموعه داده برای آنالیز به طور مجزا استفاده شد. 
چون نتایج حاصل از 5 مجموعه داده مشابه بودند، تنها یافته هایی از مجموعه اول داده ها در این جا معرفی می شوند اما نتایج حاصل از دیگر مجموعه داده ها از مولف موجود هستند.
نمونه های وزنی استفاده شدند تا آمارهای توصیفی ایجاد کنند و آنالیزهای چند متغیر را هدایت کند. 

متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته شامل مالکیت 11 دارایی مالی است: حساب چک ها – حساب های پس انداز – گواه سپرده ها – حساب های بازار پول (MMA)-  اوراق قرضه پس انداز – حساب های بازنشستگی (طرح IRAS , KEOGH) – طرح های پس انداز ها (مشارکت در سود حمایت شده – کارفرما – صرفه جویی و دیگر طرح های پس انداز – بیمه عمر با ارزش های نقدی – اوراق قرضه – موجودی ها. 
این متغیرها به عنوان متغیرهای ساختگی تلقی شدند. 

متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل شامل سه مجموعه است: چرخه زندگی مرتبط – درآمد – متغیرهای کنترل. 
به طور متداول متغیرهای مرحله چرخه زندگی توسط تعیین کردند صفات و مشخصات سن سرپرست – وضعیت تاهل – وضعیت شغلی و وجود فرزند شکل می گیرند و سن به سه مقوله مختلف شکل می گیرند. 
در این مطالعه یک مشخصه ابتدایی پیشنهاد شده توسط Lehfeld Derrick، استفاده شد که متغیرهای مرتبط چرخه زندگی را به جای متغیرهای مرحله چرخه زندگی به کار گیرد. 
4 متغیر مرتبط چرخه زندگی سن سرپرست – وضعیت تاهل – استخدام – وجود زندگی در گروه های سنی متفاوت شامل بودند. 
وضعیت تاهل و شغل متغیرهای ساختگی بودند متاهلینی که استخدام شده اند کد 1 و در غیر این صورت کد 0 . 
Wagner , Hanna سن را به سه گروه تقسیم کردند. 
جوان 35> بالغ (64-35) پیر 64<.
وجود فرزند در گروه های سنی 4 مقوله داشت. 
هیچ فرزند جوانی در خانه نیست (فرزند زیر 18 سال) فرزند با سن 0-2 ، 3-5 ، 6-11 ، 12-17.
برای مثال اگر یک خانواده حداقل یک فرزند در سن 0-2 دارد، کد 1 و در غیر این صورت کد 0
درآمد به دو گروه تقسیم شد: درآمد به دست آمده (حقوق و دستمزد) و درآمد کسب نشده (دیگر درآمدها)
دو متغیر درآمد، متغیرهای وابسته بودند. 
متغیرهای کنترل شامل گروه قومی/نژادی – تحصیل و ریسک پذیری بود. 
4 گروه قومی / نژادی وجود داشتند: سفید – غیر اسپانیایی (آسیایی – آمریکایی بومی و دیگر) – اسپانیایی – سیاه.
تحصیل 4 مقوله داشت: زیر 12 مین مدرک – دبیرستان (12 امین مدرک) – دانشگاه ( 16 – 13 سال در مدرسه) و بعد از دانشگاه (بیشتر از 15 سال در مدرسه).
ریسک پذیری یک متغیر ساختگی بود. 
اگر سرپرست خانواده تمایل داشت تا حداقل ریسک متوسط داشته باشد. 
خانواده کد1 می گیرد در غیر این صورت کد 0.
بیشتر متغیرهای مستقل، مطلق و قطعی بودند. 
حتی برای بیشتر آن هایی که اساسا متغیرهای پیوسته بودند مانند سن و تحصیل. 
دلیل برای استفاده از متغیرهای مستقل مطلق این بود تا سادگی و انعطاف پذیری را هنگامی که یافته ها استفاده می شدند تا سناریوهای گوناگون چرخه زندگی خانواده را بعد از آن ایجاد کند پیشنهاد می کند. 

تجزیه و تحلیل

مدل های برگشت منطقی استفاده شدند تا فاکتورهای مرتبط با مالکیت دارایی مالی را مشخص کند. 
متغیرهای ساختگی وابسته، مالکیت دارایی مالی را مشخص کرد و فرض شدند تا گرایشات مالکیت این دارایی ها را بیان کنند. 
برگشت منطقی مناسب تر از مدل های خطی احتمای به منظور مطالعه است. 
پروسه منطقی SAS استفاده شد تا پارامترها را تخمین زنند. 
پارامترهای تخمین شده شده جهت ها را به جای بزرگی ها – به جای اثرات حاشیه ای متغیرهای مستقل نشان دهد. 
اثرات حاشیه ای می تواند با استفاده از پارامترهای تخمین زده شده محاسبه شود، فرضیات مشخصی را می دهد 
بسیاری از اثرات حاشیه ای در بخش شبیه سازی در این مقاله نشان داده می شوند. به دنبال (تبعیت از) Maddala (1992 ، p334)، یک R2 کاذب محاسبه شد تا مدل های منطقی مناسب را اندازه گیری کند. 

نتیجه گیری

این بررسی اثرات متغیرهای چرخه زندگی – درآمد – تحصیل – گروه قومی / نژادی – تمایل به ریسک پذیری را بر مالکیت دارایی های مالی خانواده بررسی و ارزیابی می کند با استفاده از داده هایی از 1989 بر روی اموال مصرف کننده، نتایج منطقی پیشنهاد می کنند که اثرات متغیرهای چرخه زندگی مانند سن سرپرست خانواده – وضعیت تاهل – وضعیت شغلی – وجود فرزند در پیش بینی مالکیت بسیاری از دارایی های مالی مهم و قابل توجه هستند.
درآمد به دست آمده معمولا اثرات مثبتی را بر همه مالکیت دارایی مالی دارد. 
در حالی که درآمد کسب نشده با چند استثناء همراه است. 
داشتن مدرک دانشگاهی به طور مثبتی با مالکیت دارایی، شامل موجودی ها ارتباط دارد. 
سفید پوست ها نسبت به دیگر گروه های قومی / نژادی تمایل بیشتری به داشتن دارایی های مالی دارند. 
خانواده هایی با سرپرستانی که ریسک پذیرتر هستند دارایی های مالی بیشتری داشته اند. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1393 ، صفحات 6 و 7
 
كلمات كليدی: اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری، افزایش درآمد خانواده، دانش مالی

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
نماد اعتماد
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.