1398/12/25 یکشنبه

الگوی رفتار مدیریت مالی: توسعه و اعتباربخشی

در ایالات آمریکا افراد به طور روزانه درگیر رفتارهای مالی هستند و این رفتارها بر روی خوشبختی مالی این افراد تاثیر می گذارد. به طور نمونه، هر چه خانوارها برای مصارف بدهی، ذخایر بیشتری در نظر بگیرند، شانس بیشتری در گرفتن وام دارند و از جهت دیگر شانس کمتری در افتتاح یک حساب آتی باز نشستگی دارند. 

الگوی رفتار مدیریت مالی: توسعه و اعتباربخشی
در ایالات آمریکا افراد به طور روزانه درگیر رفتارهای مالی هستند و این رفتارها بر روی خوشبختی مالی این افراد تاثیر می گذارد.
به طور نمونه، هر چه خانوارها برای مصارف بدهی، ذخایر بیشتری در نظر بگیرند، شانس بیشتری در گرفتن وام دارند و از جهت دیگر شانس کمتری در افتتاح یک حساب آتی باز نشستگی دارند. 
بنابراین ضرورت تحقیقات مالی فردی و برنامه ریزان و مشاوران مالی را بر آن داشت تا رفتارهای مدیریت مالی را مورد ارزیابی قرار دهند.
متاسفانه تعداد کمی الگوهای رفتار مدیریت مالی قابل اعتماد وجود دارد. 
محققان به طور نمونه از پارامترهای نماینده ای از رفتار مدیریت مالی همچون سطوح واقعی مصارف بدهی (به طور مثال ernstein) بیشتر از تشخیص خود رفتارها، استفاده می کنند. 
با این وجود برخی الگوها وجود دارند که بیشتر آنها فاقد یک (یا بیشتر) از این سه کاراکتر می باشند.
تشخیص حوزه های چند گانه رفتار مدیریت مالی اعتبار روان سنجی، صحت (اعتبار) استفاده از یک نمونه واقعی نمایی از افراد بالغ.
به بیان دیگر، بسیاری الگوها یک یا دو بعد از ابعاد رفتار مدیریت مالی را می سنجند و تعداد کمی با هدف آزمودن اعتبار مورد بررسی قرار گرفته اند که آیا آنها چیزهایی را که قرار بوده مورد ارزیابی دهند، قرار داده اند یا خیر و آنهایی که مورد تایید قرار گرفته اند از نمونه های غیر نمایی (غیر واقعی) استفاده کرده اند. 

ارزیابی رفتار مدیریت مالی

الگوهای موجود:
یکی از مشکلاتی که در مورد معیارهای فعلی رفتارهای مدیریت مالی وجود دارد این است که بسیاری از آن ها جامع و فراگیر نیستند. 
برای ساخت FMBS ما ابتدا معیارهای مالی موجود در هفت تحقیق (مقاله) را مور آزمون قرار داده ایم.
(Fitzsmmons) حاصل یک بازبینی عمیق تر در مطبوعات، هشت پژوهش دیگر در زمینه الگوهای مدیریت مالی بود. 
(Davis) از این 15 پژوهش، 10 مورد آن از ادواتی استفاده نموده که به اندازه گیری یک یا دو حوزه مالی می پردازند. 
بنابراین، تنها یک سوم اسناد (ادوات) تعداد سه یا بیشتر از حوزه های رفتار مدیریت مالی را بررسی نموده اند.
در میان آن دسته که بیش از دو بعد را اندازه گیری می کنند دو مورد، از شاخص های منحصر به قرد برای اندازه گیری ابعاد استفاده می کنند.
اندازه گیری حوزه های مختلف زیاد رفتارهای مدیریت مالی بسیار حائز اهمست است زیرا هر حوزه می تواند تاثیر بسزایی بر زندگی خانوادگی داشته باشد. 
برای مثال تنها یک مقیاس سوالاتی در مورد بیمه می نماید (Jorgenson)
در هر صورت، خانواده های دارای بیمه سلامت نامناسب، با یک ریسک افزایش در مورد نیازهای ناخوشابند سلامت تحمل وزن مالی صورت حساب های دارویی گران و یا به احتمال بسیار زیاد اعلان ورشکستگی، مواجه می شوند. 
به هر حال، عدم داشتن بیمه سلامتی، تنها پیاند درماندگی (عدم توانایی پرداخت) مالی نیست. 
سطوح مصارف بدهی نیز همچنین با ورشکستگی وابستگی دارد. 
بنابراین، با وجود این، هر کدام از این حوزه ها در کل و به تنهایی حائز اهمیت است هرگاه خانواده ها از رفتارهای صحیح مدیریت مالی در تمامی این حوزه ها استفاده نمایند، موقعیت مالی آن ها قوی خواهد شد. 
مشکل دیگری که در مورد ابزارهای رفتار مدیریت مالی، اکنون وجود دارد این است که تعداد اندکی از آن ها از جنبه روان شناسی مورد تایید هستند.
اعتبار بخشی روانشناسانه، فرایند آزمودن ویژگی های یک الگو، معمولا از نظر قابلیت اطمینان و اعتبار، می باشد. 

چارچوب کاری (FMBS)

FMBS این ایده را که افراد به طور نوبتی رفترهای مناسب مدیریت مالی را می پذیرند، نظام مند ساخت. 
برای مثال، یک مطالعه قومی و ملی از مصرف کننده ها یک الگوی رفتار مدیریت مالی بر اساس سلسله مراتب سازمانی آشکار نمود. 
(Hilgert) در حدود دو سوم (66%) این سهم مربوطه به مدیریت جریان نقدینگی و 45% اعتبار سازمنان یافته می باشد. 
به هر حال تنها 33% به مدیریت منابع (ذخایر) مالی و تنها 19% این سهام سرمایه گذاری می شود. 
این متن یک درک بالای تدریجی در رفتار مدیریت مالی از طریق توسعه ابتدایی مدیریت جریان نقدینگی، سپس اعتبار (طلب)، ذخایر ملی و سرانجام مدیریت سرمایه، پیشنهاد می دهد. 
این سلسله مراتب رفتار سازمانی ممکن است به علت منابع مالی مختلف در میان افراد، به وجود بیاید. 
برای مثال، زمانی که درآمد خانوارها برای مواجه با التزامات مالی شان کافی نباشد، آنها قادر نخواهند بود که ذخیره مالی داشته باشند. 
در ضمن، رفتارهای مطمئن مدیریت مالی، همچون پرداخت مصارف بدهی، نسبت به سایر انواع آن نظیر سهیم شدن در یک صندوق بازنشستگی، حق تقدم دارند.
بعضی از افراد ممکن است سیاست های بیمه ای نداشته باشند زیرا دارایی از آن خود ندارند و یا به برنامه های بیمه سلامت توسط کارفرما، دسترسی ندارند. 

نموده و داده

این نمونه بر گرفته از مطالعه واکنش خانوارها نسبت به بی ثباتی مالی می باشد که از مرکز تحقیقات ازدواج و خانواده آغاز شد و این پروژه برای آزمودن این که چطور خانواده ها در بحران اقتصادی بین سال های 2007 تا 2009 مورد بازنویسی قرار داده شدند، طراحی گردید. 
پروژه های طراحی شده جهت ایجاد معیارهای جدید از مسائل مالی خانواده و آزمودن قلمروهای جدید در تحقیقات مالی خانواده ها، درخواست گردید. 
این پژوهش یکی از پروژه هایی بود که توسط مرکز ملی تحقیقات خانواده و ازدواج مورد قبول واقع شد. 
این مطالعه در ماه آگوست 2009 با استفاده از یک نمونه تصادفی طبقه بندی شده ساختار یافت. 
افراد شرکت کننده در این پژوهش در ابتدا هم از طریق شماره گیری تصادفی و هم نمونه گیری مبتنی بر آدرس، مورد تماس واقع شدند. 
با استفاده از این روش ها، این مطالعه خانه دارها با خطوط تلفن ثابت را به انداره دارندگان تلفن همراه و آن هایی که سرویس تلفنی نداشتند را به یک میزان دیرگیر خود ساخت. 

معیارها (مقیاس ها)

بخش های الگوی FMBS، FBMS شامل 17 بخش می باشد. 
دستورالعمل 14 آیتم اول این گونه بود "لطفا توضیح دهید که چه زمان هایی در طی 6 ماه گذشته یا فعالیت های زیر درگیر بوده اید؟" پاسخ این سوالات از شماره 1 هرکز تا 5 همیشه مرتب شده بود. 
شرکت کنندگان می توانستند همچنین در مورد اینکه یک آیتم کاربردی نیست، گزارش دهند. 
این 14 آیتم رفتارهای مدیریت مالی شرکت کنندگان را در چهار حوزه: مصرف، مدیریت، جریان نقدینگی، پس انداز و سرمایه گذاری و مدیریت بدهی، مورد ارزیابی قرار داد. 

آنالیز قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان بر پایه استفاده از آلفای Cronbach تعیین شده است. 
آلفای Cronbach برابر است با میانگین تمامی قابلیت اطمینان های دو بخشی ممکن برای یک الگو.
FMBS کامل، یک آلفای Cronbach برابر 81 داشت. 
ارقام آلفای Cronbach هم چنین برای چهار زیر الگوی دیگر نیز محاسبه شده است. 
زیر الگوی پس انداز و سرمایه گذاری و زیر الگوی بیمه عدد آلفای Cronbach قابل قبولی داشند (78 و 73) آلفای Cronbach زیر الگوی مدیریت جریان نقدینگی و مدیریت بدهی کمتر بود (63 و 57) بیان می دارد که آیتم هایی که با این الگوها ساخته شده اند به خوبی آیتم ها با زیر الگوهای سرمایه گذاری و بیمه ساخته شده اند با یکدیگر هماهنگ نمی شود.

آنالیز اطمینان

قابلیت اطمینان ظاهری و مفهومی. 
ما به قابلیت اطمینان ظاهری و مفهومی از طریق استفاده از یک پنل تخصصی اشاره نمودیم. 
برنامه ریزان و مشاوران مالی پذیرفتند که آیتم های FMBS آن چه را اندازه می گیرند که قرار بود اندازه گیری کنند. 
(قابلیت ظاهری) علاوه بر این آن ها همچنین تایید کردند که FMBS رفتارهای مهم مدیریت مالی را اندازه گیری کرده است قابلیت اطمینان مفهومی).
ساختار قابلیت اطمینان این مفهوم بیان می دارد که ساختار ضروری قابلیت اطمینان عنوان می کند که FMBS چیزی را که از آن خواسته شده است را اندازه گیری می کند.
یک راه حل دیگر برای در نظر داشتن ساختار قابلیت اطمینان اینست که استنتاج های برگرفته شده از استفاده الگوها بسیار خوب هستند ساختار قابلیت اطمینان بر اساس آزمودن قابلیت اطمینان همگرا پایگذاری شده است. 
یک معیار نشان می دهد که قابلیت اطمینان همگرا زمانی که با دیگر آیتم ها یا الگوها همراه می شود ساختار مشابهی دارند. 
برای تعیین قابلیت اطمینان همگرا ما از کمترین مجذور رگرسیون وزنی برای بازگرداندن یک الگوی رفتارهای مدیریت مالی ارزیابی شده در FMBS زیر الگوها و کواریانس های کنترل استفاده کردیم.
در تمامی آنالیز رگرسیون ما از طریق گرفتن میانگین 15 آیتم به امتیازنهایی FMBS رسیدیم این مورد در مورد زیر الگوها هم اجرا شد یک آنالیز از الگو با استفاده از مجموع امتیازات (نشان داده نشده9 بیان می دارد که رگزسیون یافت شده دقیقا متمایز بودند به جز تعدادی از FMBS استاندارد نشده و شرایب زیر الگو و اشتباهات استاندارد، با هم داشتند.
با وجود این که تست های دقیقا مشابه هم بودند این مساله قابل انتظار بود زیرا گرفتن میانگین یک عملیات ریاضی خطی ساده است که توضیح متغیرها را تغییر نمی دهد. 
FMBS به طور مثبتی با الگوی رفتارها مالی متعهدانه همراه بر طبق اطلاعات داده شده انحراف استاندارد از الگوی رفتارهای متعهدانه مالی عدد 96 بود که این مقدار تاثیر نزدیک به 1 روی الگو را نشان می دهد تعداد کمی از کوارسیون های کنترلی دقیق بودند و مدل کلی بیش از نیمی از واریانس الگوی رفتارهای متعهدانه مالی را تشریح می کرد زیر الگوها نیز به طور مثبتی با الگوی رفتارهای متعهدانه مالی بودند.
بنابراین FMBS قابلیت اطمینان همگرایی را نشان می دهد.
قابلیت اطمینان تفکیک کننده با استفاده از یک الگوی زمانی مود استفاده قرار گرفت FMBS و زیر الگو قابلیت اطمینان تفکیک کننده را نشان دادند (نتایج بنا به درخواست در دسترس است)

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1393 ، صفحات 4 و 5

 

كلمات كليدی: مدیریت مالی، الگوی مدیریت مالی، اعتبارسنجی، سامانه اعتبارسنجی، مدیریت مالی شخصی

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.