1398/12/25 یکشنبه

اهمیت اطلاع از سابقه اعتباری افراد در شناخت مشتری خوب از بد

ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻼم از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ اﻓﺮاد ﺑﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳــﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺻﻔﺮ ﺷــﺪن ﺑﺪﻫــﻰ ﻓﺮد ، اﻋﻄﺎء ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ، ﮔﺰارش ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻧﻮﯾﻦ، ﺷﯿﻮه دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮى را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اهمیت اطلاع از سابقه اعتباری افراد در شناخت مشتری خوب از بد

اﻫﺪاف ﮔﺰارش ﻫﺎى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﮔﺰارش آﻣﺎر اﺳﺘﻌﻼم
  • ﮔﺰارش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ  
  • ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ  
  • ﮔﺰارش ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ

ﺑﺮ ﺧﻼف روش ﻫﺎى ﺳﻨﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺘﻌﻼم از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ اﻓﺮاد ﺑﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳــﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ در ﺻﻮرت ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺻﻔﺮ ﺷــﺪن ﺑﺪﻫــﻰ ﻓﺮد ، اﻋﻄﺎء ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ، ﮔﺰارش ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﻧﻮﯾﻦ، ﺷﯿﻮه دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮى را در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﮑﻰ از ﻣﻮاردى ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎى ﻣﺬﮐﻮر وﺟﻮد دارد و ﻣﻰ ﺗﻮان آن را ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارش داﻧﺴــﺖ. ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد در ﺳﺎل ﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺮاد در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﮐﻰ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮد در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد ﭼﻪ رﻓﺘﺎرى را داﺷــﺘﻪ اﺳﺖ.
آﯾﺎ اﻗﺴــﺎط را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده  ﯾﺎ در ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﻣﻮﻋﺪد ﻣﻘﺮر در ﻃﻮل 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﯾﺴــﮏ ﺑﺎﻻى ﻓﺮد و ﻋﺪم اﻫﻠﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرى وى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ اﯾــﻦ دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻰ ﺗــﻮان ﮔﻔﺖ: در ﻧــﮕﺎه ﻗﺪﯾﻤــﻰ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ اﻓﺮاد اﻗﺴــﺎط ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫــﺮ دﻟﯿﻠﻰ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺴــﻮﯾﻪ ﺣﺴــﺎب ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﺪدا اﻗﺪام ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﺧﻮاﺳﺘﻰ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﻓﺮد ﺑﻪ وى اﻋﻄﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎﻧﮏ را از ﻧﺎﺣﯿﻪ اﯾﻦ ﻣﺸــﺘﺮى دﭼﺎر زﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ، ﯾﮑﻰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑــﺮ رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﺮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ اﺳــﺖ. آن ﭼﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى دارد ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﺮد و ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط اﺳﺖ (ﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ ﺑﺮرﺳﻰ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرى اﻓﺮاد اﺳﺖ).
در اﯾﻦ ﺟﺎ اﮔﺮ ﻓــﺮد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ ﺑــﻮده و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﻰ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴــﺎط ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸــﺘﺮى ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ، ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﻧﮑﻮل اﻗﺴــﺎط آن ﻓﺮد ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑــﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آن ﺟﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷــﻨﺎس ﺑﺎﻧﮏ ، اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﻰ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻬﯿﻼت دارد ﻓﺮد ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

مزایای روش نوین اعتبارسنجی

  1. ﺑﺎﻧﮏ از رﯾﺴــﮏ اﻋﺘﺒﺎرى ﻓﺮد، ﺣﺘﻰ اﮔﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﻰ اش ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل  ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸــﺘﺮى ﺑﺪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  2. در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎى ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻓﺮد از ﺳﻮى ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳــﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﻣﻨﻔﻰ رد ﺷــﻮد ، ﻓﺮد ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ رﻓﺘﺎر اﻋﺘﺒﺎرى ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺧﻮد اﺻﻼح ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
  3. ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳــﯿﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دﻗﯿﻖ ﺳــﻮاﺑﻖ اﻋﺘﺒﺎرى ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻧﺎﺷﻰ از ﻋﺪم ﺑﺎزﮔﺸﺖ وﺟﻮه ﺑﺮاى ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و زﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
  4. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق و ﺳﺮرﺳــﯿﺪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ، ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳــﺐ درآﻣﺪ و رﺷﺪ اقتصادی را برای کشور به دنبالا خواهد داشت. 

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره چهارم ، دی و بهمن 1393 ، صفحه 35
 

كلمات كليدی: سابقه اعتباری، شناسنامه اعتباری، ریسک اعتباری، گزارش سامانه اعتبارسنجی، مشتری بد حساب، مشتری خوش حساب

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.