1398/12/25 یکشنبه

چگونه شناسنامه اعتباری خود را بخوانیم

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﯿﺪ. ﻣﺘﺼﺪى ﺑﺎﻧﮏ ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷﻤﺎ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳـﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺘﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

چگونه شناسنامه اعتباری خود را بخوانیم

ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺷـﻤﺎ ﺑﻪ ﺷـﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﯿﺪ.
ﻣﺘﺼﺪى ﺑﺎﻧﮏ ، ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷﻤﺎ را از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳـﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷـﻤﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت را دارﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺘﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و آن را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻰ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از دو ﺟﻬﺖ اﻫﻤﯿﺖ دارد، اوﻻ ﺷـﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرى و رﺗﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺧﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰ ﺷـﻮﯾﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﻰ در اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻌﺒﻪ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آن اﻗﺪام ﺷﻮد.

اطلاعات موجود در شناسنامه اعتباری

ﺣﺎل ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
در اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﺷﻮد. در اﺑﺘﺪاى اﻣﺮ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻣﺎﻟﻰ ﮐﻪ در آن ﺣﺴـﺎب دارﯾﺪ و ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ، اﻃﻼﻋﺎﺗﺘﺎن را ﺑﺮاى ﺷﺮﮐﺖ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻰ ارﺳﺎل ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﺑﺎﻧﮑﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮏ ﻫﺎى ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ، ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ و ﮔﻤﺮﮐﻰ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻮض ﭘﺮداﺧﺘﻰ ﻧﯿﺰ ﺛﺒﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮﮐﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻤﺎ را ﮔﺮدآورى ﻣﻰ ﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرى از ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ آورى ﻣﻰ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ. در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷـﻤﺎ آﻣﺎده درﯾﺎﻓﺖ از ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﺠﻰ MyCredit ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

انواع گزارش های اعتباری

در اﺑﺘﺪا ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ اﻧﻮاع ﮔﺰارش ﻫﺎﯾﻰ را ﮐﻪ در ﺷﻨﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷـﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎوره رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪى اﻋﺘﺒﺎرى اﯾﺮان ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﯿﻢ:

ﮔﺰارش آﻣﺎر اﺳﺘﻌﻼم

اﮔﺮ ﻓﺮدى ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺴــﻬﯿﻼﺗﻰ از ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﻰ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷــﺪ ، ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاى او ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻰ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﺎت اﻓﺮاد ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﻰ در دوره ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ ﯾﮏ ﻣﺎﻫﻪ، ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ، ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ و دوازده ﻣﺎﻫﻪ می باشد.

ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرى ﭘﺎﯾﻪ

ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﻪ ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻰ از اﺷــﺨﺎص در ﺧﺼﻮص ﻣﺸــﺨﺼﺎت ﻫﻮﯾﺘﻰ، وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﺷــﺨﺺ و ﻗﺮارداد، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻤﺎس، ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺎﻧﻰ، ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻌﻼم ﻫﺎى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺷــﺨﺺ و ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎى وى را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻌﺪاد اﻗﺴــﺎط و ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺪﻫﻰ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه و ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه و ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻫﻰ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺸﺪه (اﻗﺴﺎط ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه) و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺴﻬﯿﻼت در ﺟﺮﯾﺎن و ﺧﺎﺗﻤﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرى اﺳﺘﺎﻧﺪارد

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷــﺪه در ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﻪ، ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴــﻬﯿﻼت اﺧﺬ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ اراﺋﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﮔﺰارش دﻗﯿﻘﺎ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮد اﻗﺴﺎط ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرى ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷــﺪه در ﮔﺰارش اﺳــﺘﺎﻧﺪارد، ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻏﯿﺮﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ (ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﻰ ﮐﻪ ﻓﺮد در آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺎﻣﻦ آن ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺳﺖ) ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرى ﺳﻮاﺑﻖ

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﻰ ﺷﺨﺺ ﮐﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﻰ ﺷﻮد.

اطلاعات موجود در شناسنامه اعتباری

اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻰ

ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ، ﮐﺪﻣﻠﻰ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ، ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت آدرس

در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آدرس ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد.

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎى ﺗﺴﻬﯿﻼت

تعداد استعلام هایی که خودتان و یا از طریق شبکه بانکی درباره شما گرفته شده باشد دربازه های زمانی 3 ماهه ، 6 ماهه ، 9 ماهه و 12 ماهه . در صورتیکه تسهیلاتی دریافت کرده باشید اطلاعات مربوط به ان تسهیلات نیز درج میشود. 

ﺧﻼﺻﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﺷﺨﺺ

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﻔﻰ ﺷﺨﺺ در ﮔﺰارش ﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺪﻫﻰ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻰ ، ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ، ﺑﺪﻫﻰ ﮔﻤﺮﮐﻰ . وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ نشان داده میشود.

اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻼﺻﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ

در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ اﮔﺮ ﺷــﻤﺎ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ و ﻫﻨﻮز اﻗﺴﺎط آن را ﻣﻰ ﭘﺮدازﯾﺪ، ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺷﻤﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷــﻮد. در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﺪﻫﻰ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه، ﺟﻤﻊ اﻗﺴﺎﻃﻰ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﺮده اﯾﺪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﺪه اﻗﺴﺎط ﻧﯿﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺪﻫﻰ ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺰارش ﺷــﻤﺎرا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰارش ارزﯾﺎﺑﻰ ﺷــﻤﺎرا ﻧﯿﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ. ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرى ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻣﺘﯿﺎز اﻋﺘﺒﺎرى (credit scoring) ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮔﺰارش اﻋﺘﺒﺎرى ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻰ در ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻋﺘﺒﺎرى ﺷﻤﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ رﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ دﻫﺪ. اﯾﻦ رﺗﺒﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮدى ﺧﻮش ﺣﺴﺎب ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره چهارم ، دی و بهمن 1393 ، صفحه 8 
 

كلمات كليدی: گزارش اعتباری پایه، گزارش اعتباری استاندارد، گزارش اعتباری پیشرفته، اطلاعات شناسنامه اعتباری، سامانه اعتبارسنجی، دریافت تسهیلات

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
نماد اعتماد
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.