مزایای گزارش اعتبارسنجی چیست؟

از ﻣﻮاردى که در ﮔﺰارش‌ﻫﺎى اعتباری وﺟﻮد دارد و ﻣﻰ‌ﺗﻮان آن را ﻣﻬمترین ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺰارش داﻧﺴﺖ،«ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد در ﺳﺎل‌‍ﻫﺎىﮔﺬﺷﺘﻪ» اﺳﺖ. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻓﺮاد در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ حاکی از آنست که شخص طی 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ‌در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎطش ﭼﻪ رﻓﺘﺎر اعتباری داشته است،به عنوان مثال، آیا اﻗﺴﺎطش را در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﻮده،یا در ﭘﺮداﺧﺘﻰ‌ﻫﺎى ﺧﻮد روﻧﺪ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.به بیان دیگر، ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر طی 5 ﺳﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ، بیانگر ریسک ﺑﺎﻻى ﻓﺮد و توجیه بدحسابی وى ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد. همان‌طور که مشهود است، گزارش اعتباری اشخاص، معرفی‌نامه‌ای است که مشخص می‌نماید شخص اقساط تسهیلات دریافتی‌اش را به چه صورت پرداخت کرده و در ایفای تعهداتشان تا چه اندازه‌ای خوش‌حساب بوده است.استفاده از گزارش اعتباری به افراد کمک می‌کند، وضعیت اعتباری خود را از همه ‌نظر مورد بررسی قرار دهند و با آگاهی از آن سعی نمایند در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف نمودن کاستی‌های احتمالی خود برآیند.
علاوه بر این اگر اشخاص گزارش اعتباری خود را به صورت منظم و دوره‌ای بررسی نمایند، می‌توانند از صحت اطلاعات اعتباری خود اطمینان حاصل کرده و از سوء‌استفاده‌های ناشی از جعل هویت‌شان جلوگیری نمایند.

بیشتر
آخرین پرسشهاي متداول
.
.
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.