1398/12/25 یکشنبه

الگوی رفتار مدیریت مالی: توسعه و اعتبارسنجی

در ایالات آمریکا افراد به طور روزانه درگیر رفتارهای مالی هستند و این رفتارها بر روی خوشبختی مالی این افراد تاثیر می گذارد.

الگوی رفتار مدیریت مالی: توسعه و اعتبارسنجی

در ایالات آمریکا افراد به طور روزانه درگیر رفتارهای مالی هستند و این رفتارها بر روی خوشبختی مالی این افراد تاثیر می گذارد.
به طور نمونه، هر چه خانوارها برای نصارف بدهی، ذخایر بیشتری در نظر بگیرند، شانس بیشتری در گرفتن وام دارند و از جهت دیگر شانس کمتری در افتتاح یک حساب اتی بازنشستگی دارند.
بنابراین ضرورت تحقیقات مالی فردی و برنامه ریزان و مشاوران مالی را بر آن داشت تا رفتارهای مدیریت ملی را مورد ارزیابی قرار دهند.
متاسفانه تعداد کمی الگوهای رفتار مدیریت مالی قابل اعتماد وجود دارد، محققان به طور نمونه از پارامترهای نماینده ای از رفتار مدیریت مالی همچون سطوح واقعی مصارف بدهی (بطور مثال ernstein) بیشتر از تشخیص خود رفتارها، استفاده می کنند.
با این وجود برخی الگوها وجود دارند که بیشتر آنها فاقد یک (یا بیشتر) از سه کاراکتر می باشند.
تشخیص حوزه های چندپانه رفتار مدیریت مالی، اعتبار روان سنجی، صحت (اعتبار) استفاده از یک نمونه واقعی نمایی از افراد بالغ. به بیان دیگر، بسیاری الگوها یک یا دو بعد از ابعاد رفتار مدیریت مالی را می سنجند و تعداد کمی با هدف آزمودن اعتبار مورد بررسی قرار گرفته اند که آیا آنها چیزهایی را که قرار بوده مورد ارزیابی ذهند، قرار داده اند یا خیر و آنهایی که مورد تایید قرار گرفته اند از مونه اهی غیر نمایی (غیر واقعی) استفاده کرده اند.

ارزیابی رفتارهای مدیریت مالی

الگوهای موجود
یکی از مشکلاتی که در مورد معیارها فعلی رفتارهای مدیریت مالی وجود دارد این است که بسیاری از آن ها جامع و فراگیر نیستند.
برای ساخت FMBS ما ابتدا معیارهای مالی موجود در هفت تحقیق (مقاله) را مورد آزمون قرار دادیم، حاصل یک بازبینی عمیق تر در مطبوعات، هشت پژوهش دیگر در زمینه الگوهای مدیریت مالی بود.
(Davis , …) از این رو 15 پژوهش، 10 مورد آن از ادواتی استفاده نموده که به اندازه گیری یک یا دو حوزه مالی می پردازد.
بنابراین، تنها یک سوم اسناد (ادوات) تعداد سه یا بیشتر از حوزه های رفتار مدیریت مالی را بررسی نموده اند.
در میان آن دسته که بیش از دو بعد را اندازه گیری می کنند دو مورد، از شاخص های منحصر به فرد برای اندازه گیری ابعاد استفاده می کنند.
اندازه گیری حوزه های مختلف زیاد رفتارهای مدیریت مالی بسیار حائز اهمیت است زیرا هر حوزه می تواند تاثیر بسزایی بر زندگی داشته باشد.
برای مثال تنها ی مقیاس سالاتی در مورد بیمه می نمایند (Jorgenson , …) در هر صورت، خانواده های دارای بیمه سلامت نامناسب، یا یک ریسک افزایش در مورد نیازهای ناخوشایند سلامت (Ayanian , …) تحمل وزن مالی صورت حساب های دارویی گران یا به احتمال بسیار زیادد اعلان ورشکستگی، مواجه می شوند.
(Domowitz , …) به هر حال، عدم داشتن بیمه سلامتی، تنها پیاند درماندگی (عدم توانایی پرداخت) مالی نیست. سطوح مصرف بدهی نیز همچنین با ورشکستگی وابستگی دارد (Sullivan).
بنابراین، با وجود این، هر کدام از این حوزه ها در کل و به تنهایی حائز اهمیت است هر گاه خانواده ها از رفتارهای صحیح مدیریت مالی در تمامی این حوزه ها استفاده نمایند، موقعیت مالی آن قوی هواهد شد.
مشکل دیگری که در مورد ابزارهای رفتار مدیریت مالی، اکنون وجود دارد این است که تعداد اندکی از آنها از جنبه روانشناسی مورد تایید هستند.
اعتبارسنجی روانشناسه، فرایند آزمودن ویژگی های یک الگو، معمولا از نظر قابلیت اطمینان و اعتبار، می باشد.

چارچوب کاری (FMBS)

FMBS این ایده را که افراد به طور نوبتی رفتارهای مناسب مدیریت مالی را می پذیرندريال نظام مند ساخت.
برای مثال، یک مطالعه قومی و مل از مصرف کننده ها یک الگوی رفتار مدیریت مالی بر اساس سلسله مراتب سازمانی آشکار نمود.
(Hilgert , …) در حدود دو سوم (%66)  این سهم مربوط به مدیریت جریان نقدینگی و 45% اعتبار سازمان یافته می باشد. به هر حال تنها 33% به مدیریت منابع (ذخایر) مالی و تنها 19% این سهام سرمایه گذاری می شود.
این متن یک درک بالای تدریجی در رفتار مدیریت مالی از طریق توسعه ابتدایی مدیریت جریان نقدینگی، سپس اعتبار (طلب)، ذخایر مالی، و سرانجام مدیریت سرمایه، پیشنهاد می کند.
این سلسله مراتب رفتار سازمانی ممکن است به علت منابع مالی مختلف در میان افراد، به وجود بیاید برای مثال، زمانی که درآمد خانوارها برای مواجهه با التزامات مالی شان کافی نباشد، آنها قادر نخواند بود که ذخیره مالی داشته باشند.
(Garaslcy) در ضمن، رفتارهای مطمئن مدیریت مالی، همچون پرداخت مصارف بدهی، نسبت به سایر انواع آن نظیر سهیم شدن در یک صندوق بازنشستگی، حق تقدم دارد.
(Bernstein ,…) بعضی از افراد ممکن است سیاست های بیمه ای نداشته باشند زیرا دارایی از آن خود ندارند و یا به برنامه های بیمه سلامت توسط کارفرما، دسترسی ندارند (Denaves , …)

نمونه و داده

این نمونه برگرفته از مطالعه واکنش خانوارها نسبت به بی ثباتی مالی می باشد که از مراکز ملی تحثقیقات ازدواج و خانواده آغاز شده و این پروژه برای آزمودن اینکه چطور خانواده ها در بحران اقتصادی بین سال های 2007 تا 2009 مورد بازبینی قرار داده شدند، طراحی گردید.
پروژه های طراحی شده جهت ایجاد معیارهای جدید از مسائل مالی خانواده و آزمودن قلمرو های جدید در تحقیقات مالی خانواده ها، درخواست گردد.
این پژوهش یکی از پروژه هایی بود که توسط مرکز ملی تحقیقات خانواده و ازدواج مورد قبول واقع شد.
این مطالعه در ماه آگوست 2009 با استفاده از یک نمونه تصادفی طبقه بندی شده ساختار یافت (Dennis , …)، افراد شرکت کننده در این پژوهش در ابتدا هم از طریق شماره گیری تصادفی و هم نمونه گیری مبتنی بر آدرس، مورد تماس واقع شدند.
با استفاده از این روش ها، این مطالعه خانه دارها با خطوط تلفن ثابت را به اندازه دارندگان تلفن همراه  آنهایی که سرویس تلفنی نداشتند را به یک میزان درگیر خود ساخت.

معیارها (مقیاس ها)

بخش های الگوی FMBS شامل 17 بخش می باشد. دستور العمل 14 آیتم اول اینگونه بود "لطفا توضیح دهید که چه زمان هایی در طی 6 ماه گذشته با فعالیت های زیر درگیر بوده اید؟" پاسخ این سوالات از شماره 1 هرگز تا 5 همیشه مرتب شده بود.
شرکت کنندگان می توانستند همچنین در مورد اینکه یک آیتم کاربردی نیست، گزش دهند این 14 آیتم رفتارهای مدیریت مالی شرکت کنندگان را در چهار حوزه: مصرف، مدیریت، جریان نقدینگی، پس انداز و سرمایه گذاری و مدیریت بدهی، مورد ارزیابی قرار داد.

آنالیز قابلیت اطمینان

قابلیت اطمینان برپایه استفاده از آلفای Cronbach تعیین شده است. آلفای Cronbach برابر است با میانگین تمامی قابلی های اطمینان دو بخشی ممکن برای یک الگو.
FMBS کامل، یک آلفای Cronbach برابر 81 داشت. ارقام آلفای Cronbach هم چنین برای چهار زیر الگوی دیگر نیز محاسبه شده است.
زیر الگوی پس انداز و سرمایه گذاری و زیر الگوی بیمه عدد آلفای Cronbach قابل قبولی داشتند (63 و 57) بیان می دارد که آیتم هایی که با این الگو ساخته شده اند به خوبی آیتم های با زیر الگوهای سرمایه گذاری و بیمه ساخته شده اند با یکدیگر هماهنگ نمی شوند.

آنالیز اطمینان

قابلیت اطمینان ظاهری و مفهومی. ما به قابلیت ظاهری و مفهومی از طریق استفاده از یک پنل تخصصی اشاره نمودیم.
برنام ریزان و مشاوران مالی پذیرفتند که آیتم های FMBS آنچه را اندازه می گیرند که قرار بود اندازه گیری کنند.
(قابلیت اطمینان ظاهری) علاوه بر این آنها همچنین تایید کردند که FMBS رفتارهای مهم مدیریت مالی را اندازه گیری کرده است (قابلیت اطمینان مفهومی)
ساختار قابلیت اطمینان این مفهوم بیان می دارد که ساختار ضروری قابلیت اطمینان عنوان می کند که FMBS چیزی را که از ان خواسته شده است را اندازه گیری می کند.
ی راه حل دیگر برای در نظر داشتن ساختار قابلیت اطمینان این است که استنتاج های برگرفته شده از استفاده الگوها بسیار خوب هستند (Silva , …) ساختار قابلیت اطمینان بر اساس آزودن قابلیت اطمینان همگرا پایگذاری شده است.
یک معیار نشان میدهد که قابلیت اطمینان همگرا زمانی که با دیگر آیتم ها یا الگوها همراه می شود ساختار مشابهی دارند.
برای تعیین قابلیت اطمینان همگرا ما از کمترین مجذور رگرسیون وزنی برای بازگراندن یک الگوی رفتارهای مدیریت مالی ارزیابی شده (Perry , …) در FMBS زیر الگوها و گوریانس های کنترل استفاده کردیم.
در تمامی آنالیزهای رگرسیون ما از طریق گرفتن میانگین 15 آیتم به امتیاز نهایی FMBS رسیدیم این مورد ر مورد زیر الگوها هم اجرا شد یک آنالیز از الگو با استفاده از مجموع امتیازات (نشان داده نشده) بیان می دارد که رگرسیون های یافت شده دقیقا مشابه بودند به جز تعدادی از FMBS استاندارد نشده و ضرایب زیر الگو و اشتباهات استاندارد، با هم تفاوت داشتند.
با وجود اینکه تست های t تخصصی دقیقا مشابه هم بودند این مسئله قابل انتظار بود زیرا گرفتن میانگین یک عملیات ریاضی خطی ساده است که توضیح متغیرها را تغییر نمی دهد.
FMBS به طور مثبتی با الگوی رفتارهای مالی متعهدانه همراه بود بر طبق اطلاعات داده شده انحراف استاندارد از الگوهای رفتارهای متعهدانه مالی عدد 96 بود که این مقدار تاثیر نزدیک به 1 روی الگو را نشان می دهد تعداد کمی از کواریانس های کنترلی دقیق بودند و مدل کلی بیش از نیمی از واریانس الگوی رفتارهای متعهدانه مالی را تشریح می کرد زیرا الگوها نیز به طور مثبتی با الگوی رفتارهای متعهدانه مالی همراه بودند.
بنابراین FMBS قابلیت اطمینان همگرای قابل اطمینانی را نشان می دهد. قابیت اطمینان تفکیک کننده با استفاده از یک الگوی زمانی مورد استفاده قرار گرفت FMBS و زیر الگو قابلیت اطمینان تفکیک کننده را نشان دادند.

منبع: ماهنامه اعتبارسنجی ، سال دوم ، شماره دوم ، خرداد و تیر 1393 ، صفحات 4 و 5
 


این نکته را نیز در نظر داشته باشید، یکی از پارامترهای مهم در دریافت تسهیلات بانکی داشتن سابقه اعتباری و امتیاز اعتباری بالا می باشد. جهت اطلاع از رتبه بندی اعتباری خود می توانید از سامانه اعتبار من استفاده کنید. 
كلمات كليدی: مدیریت مالی، اعتبارسنحی، الگوریتم اعتبارسنجی، سامنه اعتبار من، سامانه اعتبارسنجی

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
مقالات بیشتر
مطالب محبوب
آخرین مقالات
.
1398/1/7 چهارشنبه
2022© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان  میباشد.